ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Uitgezonderd aanbiedingen die uitdrukkelijk vast worden vernoemd zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend. De bestellingen worden slechts geldig aanvaard door onze schriftelijke of elektronische bevestiging ofwel door het verzenden van de goederen.

 

2. Al onze prijzen zijn contante prijzen. De facturen zijn contant betaalbaar te Kuurne. Er wordt daar niet van afgeweken wanneer wij wissels op kopers trekken of effecten in betaling ontvangen. Bij strikt contante betaling, hetzij binnen de vijf werkdagen na levering, kan een korting afzonderlijk overeen te komen, worden toegestaan. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering, montage, het in dienst stellen of weghalen van de goederen vertraagd of onmogelijk gemaakt werden door redenen onafhankelijk van onze wil. Elk inhouden of verminderen van de betaling door onze klanten, wegens niet door ons erkende klachten, aanspraken of schuldvordering als tegenprestatie is onaanvaardbaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het schuldsaldo verhoogd met de intrest overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wij volgen de Belgische wetgeving dewelke in lijn werd gebracht met de EU-richtlijn 2011/07/EU. Indien het krediet van de koper een minder gunstige positie aanneemt,  behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke uitwerking van het contract, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op schadevergoedingen. De toegestane betalingstermijn is 30 dagen behoudens andersluidende overeenkomst toegestaan door de verkoper. Alle sommen niet betaald binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum of binnen de andersluidende overeengekomen betalingstermijn, of bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, brengen vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is, een intrest op overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook zijn alle kosten inzake incasso,  ingebrekestelling of kosten verbonden met de invordering ten laste van de koper. In geval van betalingsachterstand heeft de schuldeiser recht op een vergoeding voor redelijke  schadeloosstelling. Deze vergoeding voor invorderingskosten bestaat enderzijds uit een vast bedrag van minstens 40 euro dat zonder aanmaning aan de schuldeiser verschuldigd is. Het protest van één geaccepteerde wisselbrief maakt alle andere wisselbrieven onmiddellijk opeisbaar. De  toegepaste intrestvoet waarnaar hier in punt 2 verwezen wordt, is gelijk aan de officiële intrestvoet voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank vermeerderd met acht  procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentie-intrestvoet is de intrestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd in directieve EU 2011/07/EU.

 

3. Clausule van eigendomsvoorbehoud. Het is wel zo te begrijpen dat de koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs en bijhorende kosten, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W.

 

4. Clausule van overdracht van schuldvordering. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle  schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

 

5. Uitdrukkelijk ontbindend beding. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten  van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Deze ontbinding geeft aan de verkoper het recht  het bezit van de goederen terug te nemen conform art. 3 van deze verkoopsvoorwaarden, en dit zonder gerechtelijke vormvereiste. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven voor van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

6. De opgegeven leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd, maar zijn echter niet bindend. De leveringstermijn is vermeld voor naleving onder voorbehoud van  onvoorziene verhindering, zoals vertraging buiten onze wil vanwege de door ons  vertegenwoordigde ondernemingen, stakingen, ongeval, oorlog, invoerverbod of ieder ander geval van overmacht die onze uitbating zou kunnen overkomen. Een vertraging in de aflevering geeft onze opdrachtgever niet het recht zich van de overeenkomst te ontdoen, noch de terugbetaling te eisen van de rechtstreekse schade veroorzaakt door die vertraging. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, voor een reden die ons niet ten laste gelegd kan worden, geschiedt het opslaan bij ons of bij derde op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever, die bovendien de daaraan verbonden kosten ten zijnen laste dient te nemen.

 

7. De gebruikte verpakking is voldoende om de verpakte zaken onder normale omstandigheden en met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en eventuele instructies - die in dat geval worden gemeld op de verpakking of op de verzendnota - te laten reizen via het normale weg- of vrachtvervoer. Het hoort de opdrachtgever toe de levering te laten verzekeren tegen mogelijke schade. Bijzondere wensen in verband met verzending of verzekering moeten ons ten laatste vijf werkdagen vóór de voorziene verzendingsdatum worden medegedeeld. Alle extra daardoor veroorzaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle zendingen reizen op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever. Opmerkingen in verband met transport moeten door de koper zonder verlet overgemaakt worden aan de vervoerder bij ontvangst van de goederen. Speciale of specifieke verpakking is nooit in de prijs inbegrepen. Zij worden afzonderlijk gefactureerd. De koper dient de geleverde goederen bij de levering na te zien. Enige aanmerkingen
hieromtrent dienen, om geldig en ontvankelijk te zijn, schriftelijk overgemaakt te worden aan de
verkoper ten laatste vijf werkdagen na de levering. De modaliteiten omtrent waarborg-terugzending en/of herstel dienen steeds tussen verkoper en koper supplementair en afzonderlijk per bestelling te worden overeengekomen. De verkoper zal buiten wat afzonderlijk bepaald is in de waarborg tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.

 

8. Elke terugzending moet door ons voorafgaandelijk schriftelijk aangenomen worden en mag uitsluitend nieuwe, courante standaardproducten omvatten, nooit maatwerk. Elke terugzending van goederen moet franco geschieden binnen de 10 dagen na de oorspronkelijke levering. Het eventueel krediet dat voortvloeit uit deze terugzending zal berekend worden op basis van het gefactureerd bedrag, verminderd met de verschillende kosten van opslag, transport, behandeling, schoonmaak, het in mekaar zetten en uit mekaar nemen, enz. Deze aftrek zal in ieder geval een minimum van twintig procent van het gefactureerde bedrag bedragen. Het tegoed zal steeds in goederen omgezet worden.

 

9. De koper staat in voor de nakoming van alle wettelijke verplichtingen betreffende de inzameling, verwerking, valorisatie en verwijdering van elektrische en elektronische uitrusting, zoals bepaald in richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003 alsook enige andere huidige of toekomstige wetgeving hieromtrent. De koper die in het bezit is van deze uitrusting zal als enige verantwoordelijke instaan voor de financiering van de inzameling, verwerking, valorisatie en verwijdering van de uitrusting die aan het einde van de gebruiksduur afval wordt. De koper moet het bewijs van naleving van deze verplichting voorleggen op verzoek van de verkoper. Als de koper deze verplichting niet naleeft, zal hij t.o.v. de verkoper aansprakelijk zijn voor alle schade die hieruit voortvloeit voor de verkoper. De koper zal de producent vrijwaren van en vergoeden voor alle schade, boetes en vorderingen die voor hem zouden voortvloeien uit de niet-naleving door de koper van voormelde verplichting.

 

10. De verkoper staat niet in voor de installatie van de goederen. Installatie door de koper
gebeurt op de kosten en op verantwoordelijkheid van de koper. De koper dient de goederen aan te wenden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van het product, in het bijzonder voor wat de veiligheidsmaatregelen betreft. Enig defect of schade ingevolge een verkeerd gebruik of niet overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden dient dan ook van de verantwoordelijkheid van de  verkoper uitgesloten te worden.

 

11. Wij respecteren de GDPR. Enkel de contactgegevens en factuurgegevens van de koper worden verwerkt. Persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, andere dan onze verwerkers die ons bijstaan bij het leveren van onze diensten. Nieuwsbrieven of aanbiedingen worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd. Wij voorzien hiertoe de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer informatie omtrent ons privacy beleid kan u terugvinden op onze website.

 

12. De overeenkomst en de geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

 

13. Afwijkingen van bovenstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig door een schriftelijke overeenkomst. De koper zal zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet zondermeer kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. De voorwaarden die op de bestelbon zouden zijn gedrukt en die tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig wanneer ze door ons uitdrukkelijk werden erkend. Door het feit ons de bestelling over te maken, erkent de koper stilzwijgend het bovenstaande.

Contacteer ons
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Xilio nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten